ТОВ "Компанія з управління активами "ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Компанія з управління активами (КУА) - юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.

КУА здійснює управління активами ІСІ за винагороду, розмір якої встановлюється  відповідно до регламенту фонду.
КУА може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Основні функції компанії з управління активами:

 • створення пайових інвестиційних фондів;
 • випуск, розміщення та викуп цінних паперів ІСІ; залучення агентів, які розміщують/викуповують цінні папери ІСІ серед інвесторів;
 • управління активами ІСІ: після надходження грошових коштів  на рахунок ІСІ, КУА спрямовує їх на придбання активів для формування структури портфелю даного ІСІ, яка вказана в Інвестиційній декларації;
 • аналіз ринку цінних паперів, нерухомості  та інших ринків, інструменти яких перебувають у складі активів ІСІ;
 • пошук нових об'єктів для інвестицій;
 • регулярна переоцінка активів, оформлення договорів придбання і продажу активів, підготовка звітності до державних контролюючих органів;
 • забезпечення поточної діяльності ІСІ.

Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це нова для українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

В Україні до ІСІ належать пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) - це активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності.

Пайовий інвестиційний фонд:

 • Не є юридичною особою, створюється КУА шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів Фонду;
 • При підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду, КУА діє від свого імені;
 • КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ;
 • Мінімальний обсяг активів - 1 250 мінімальних заробітних плат.

Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) - це юридичні особи, які створюються у формі відкритого (публічного) акціонерного товариства, і проводять діяльність виключно із спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд:

 • Юридична особа у формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ);
 • Статутний капітал фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів та цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі та об'єктів нерухомості, збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів;

Корпоративний інвестиційний фонд, крім венчурного, провадить свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість.

Управління активами КІФ на підставі відповідного договору здійснює КУА.